Oñati community

A present for the Oñati Community members: a cotton bag
Oñati in Puerto Rico (October 2015)
Oñati in Bilbao, September 2015
Oñati in Seattle, US, 28 to 31 May 2015
Oñati in Brazil, May 2015
Oñati in Córdoba (Argentina), 21 May 2015